Algemeen voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Haigroep VOF met specialisaties Haiprint, Haisales, Haionline, Haiplus en Haipersoneel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

b. De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Haigroep VOF producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Haigroep VOF een overeenkomst aangaat of met wie Haigroep VOF in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Haigroep VOF en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, concepten en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Haigroep VOF vervaardigt, die het ontwerp zijn van een overeenkomst;

e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Haigroep VOF voor of ten behoeve van een klant verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Haigroep VOF en de klant waarop Haigroep VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Haigroep VOF , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Haigroep VOF en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Haigroep VOF gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Haigroep VOF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Haigroep VOF opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Haigroep VOF zijn aanbieding baseert.

3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Haigroep VOF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Haigroep VOF anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Haigroep VOF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Haigroep VOF heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Alle verbintenissen van Haigroep VOF voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

4.2 Haigroep VOF bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Haigroep VOF heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Haigroep VOF zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Haigroep VOF kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.4 Haigroep VOF is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Haigroep VOF verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Haigroep VOF gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Haigroep VOF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door Haigroep VOF of door Haigroep VOF ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 De klant vrijwaart Haigroep VOF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

4.8 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Haigroep VOF ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Haigroep VOF voorgeschreven specificaties. Haigroep VOF is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Haigroep VOF, waar grove schuld schriftelijk kan bevestigd worden dat overeengekomen minimaal 50% niet overeenkomt met het geen waarover is overeengekomen.

4.9 De klant is gehouden Haigroep VOF onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Haigroep VOF zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Haigroep VOF de klant hierover van tevoren inlichten.

5.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Haigroep VOF geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Haigroep VOF kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Leveringstermijnen

6.1 De door Haigroep VOF opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door Haigroep VOF altijd bij benadering.

6.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Haigroep VOF slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

6.3 In het geval dat een door Haigroep VOF met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschrijven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 7. Annuleringen

In het geval dat de klant een aan Haigroep VOF gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden, en zal Haigroep VOF aan de klant 50% van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 8. Prijs

8.1 Wijzigingen in de tarieven worden door Haigroep VOF minimaal twee maanden van tevoren bekendgemaakt aan de klant. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten. Artikel

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum, op een door Haigroep VOF aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van vijftien dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Haigroep VOF de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Haigroep VOF op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.4 De klant dient voor de aanvang van de werkzaamheden minimaal 50% van het factuurbedrag te voldoen en dient 50% van het factuurbedrag na de voldoening van de opdracht te voldoen, er worden door Haigroep VOF verschillende diensten en/of producten 100% vooraf gefactureerd en na ontvangst van betaling dan pas geleverd en/of uitgevoerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud, zaakvorming en retentie

10.1 Alle door Haigroep VOF geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Haigroep VOF totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Haigroep VOF gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 Indien de klant (mede) uit de door Haigroep VOF geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de klant die zaak slechts voor Haigroep VOF en houdt de klant de nieuwe gevormde zaak voor Haigroep VOF totdat de klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Haigroep VOF heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de klant alle rechten als eigenaar van de nieuwe gevormde zaak.

10.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Haigroep VOF zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.5 Voor het geval dat Haigroep VOF zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke een niet herroepbare toestemming aan Haigroep VOF of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Haigroep VOF zich bevinden en die zaken terug te nemen.

10.6 Haigroep VOF kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Haigroep VOF verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Haigroep VOF voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

12.2 Door levering van werken wordt geen auteursrecht in de zin van de Auteurswet en/of Databankrecht overgedragen. De klant verwerft niet exclusieve gebruiksrechten.

12.3 Haigroep VOF zal de klant vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de klant door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De klant is verplicht in geval van een vordering van een derde Haigroep VOF binnen achtenveertig uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

12.4 Haigroep VOF behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

12.5 Alle door Haigroep VOF verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Haigroep VOF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.6 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haigroep VOF.

12.7 Haigroep VOF is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 13. Gebruiksrechten

13.1 De klant mag geleverde werken, waaronder programmatuur en websiteontwerpen, slecht gebruiken op één werkstation en uitsluiting binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie.

13.2 Het is de klant niet toegestaan het geleverde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

13.3 Indien de klant de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Haigroep VOF een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor en dergelijk gebruik, onverminderd het recht van Haigroep VOF de volledige door haar geleden schade te vorderen. Deze vergoeding ontslaat de klant niet van plichten jegens Haigroep VOF en doet geen afbraak aan overige rechten van Haigroep VOF voorvloeiend uit de overeenkomst.

13.4 Eventuele sancties en/of boetes naar aanleiding van onjuist of illegaal gebruik door de door Haigroep VOF geleverde producten en/of diensten komen ten kosten van de klant. Gebruik van pornografie en illegale informatie in de ruimste zin des woord is verboden op de servers van Haigroep VOF. Constatering ervan leidt tot directe ontbinding van de overeenkomst tussen Haigroep VOF en de klant. Eventuele gevolgen, sancties en/of boetes door het gebruik van kinderporno of overige niet toegestane zaken worden verhaald op de klant.

Artikel 14. Klachten en verjaring

14.1 Klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk bij Haigroep VOF te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het product onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan Haigroep VOF, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het gekochte onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Een klant zijnde een natuurlijke persoon dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij Haigroep VOF in te dienen.

14.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of niet geautoriseerde derden iets aan het product hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Haigroep VOF geschiedt en in noodgevallen waarin de klant vooraf met Haigroep VOF in contact had kunnen treden, doch niettemin Haigroep VOF terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

14.3 Indien een klacht gegrond is, zal Haigroep VOF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Haigroep VOF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

14.5 Alle aanspraken jegens Haigroep VOF die niet binnen een jaar hun ontstaan schriftelijk bij Haigroep VOF zijn ingediend, vervallen door verjaring met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van het product.

Artikel 15. Ontbinding

15.1 Haigroep VOF is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst Haigroep VOF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen heeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Voorts is Haigroep VOF bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Haigroep VOF op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Haigroep VOF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.5 Haigroep VOF behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Opzegging

16.1 Indien de overeenkomst (mede) inhoudt dat Haigroep VOF hostingsdiensten voor de klant verricht, dan wordt hiervoor met de klant een abonnement afgesloten.

16.2 Het abonnement geldt voor minimaal een jaar en wordt steeds met een jaar verlengd.

16.3 Opzegging kan met inachtneming van een termijn van drie maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn en dient te geschieden door middel van een aangetekende brief.

16.4 Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

16.5 Haigroep VOF heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen in de volgende gevallen: a. bij een betalingsachterstand, wanneer de klant daartoe meerdere malen is aangemaand een openstaande betaling te voldoen; b. indien aan de klant surseance van betaling is verleend; c. indien de klant in staat van faillissement verkeert; d. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; e. indien de klant (tracht te) onderzoeken of test de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven; f. indien de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet publiceert waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceert; g. indien de klant een andere gebruiker bij diens gebruik van het internet hindert door bijvoorbeeld het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten; h. indien de klant computervirussen creëert, introduceert of verspreidt; i. indien de klant andere gebruikers van het internet (seksueel) intimideert, pornografische of ethisch onverantwoord materiaal verspreidt of toegankelijk maakt, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie; j. indien de klant zodanig gebruik maakt van het netwerk dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Haigroep VOF of derden worden gehinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van het netwerk worden gehinderd respectievelijk belemmerd; k. indien de klant zich niet houdt aan de regels vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

16.6 In de gevallen genoemd in lid 5 van dit artikel zal geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Indien Haigroep VOF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

17.2 De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Haigroep VOF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

17.3 Haigroep VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Haigroep VOF is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Haigroep VOF kenbaar behoorde te zijn.

17.4 In geen geval is Haigroep VOF aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel waarvoor het is aangeschaft.

17.5 Haigroep VOF is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.

17.6 Haigroep VOF is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de klant ontvangen en door Haigroep VOF te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de klant Haigroep VOF niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

17.7 De aansprakelijkheid van Haigroep VOF wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slecht indien de klant Haigroep VOF onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Haigroep VOF ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Haigroep VOF in staat is adequaat te reageren en de nodige werkzaamheden te verrichten. De klant dient Haigroep VOF de gelegenheid te geven en de nodige apparatuur beschikbaar te stellen om deze werkzaamheden te verrichten.

17.8 Indien Haigroep VOF aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Haigroep VOF in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

17.9 Haigroep VOF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

17.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Haigroep VOF of zijn ondergeschikten.

17.11 Haigroep VOF is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot installeren van dergelijke illegale kopieën.

Artikel 18. Vrijwaringen

18.1 Indien Haigroep VOF aan de klant informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18.2 De klant vrijwaart Haigroep VOF van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Haigroep VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Haigroep VOF niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3 Haigroep VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Haigroep VOF zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5 Voor zover Haigroep VOF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Haigroep VOF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slecht gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Haigroep VOF gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Haigroep VOF zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Haigroep VOF niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20.3 De klant vrijwaart Haigroep VOF voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Haigroep VOF toerekenbaar zijn.

Artikel 21. Monsters en modellen

Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1 Haigroep VOF heeft het recht het geleverde product te gebruiken voor haar eigen marketing, en promotie doeleinden.

22.2 Haigroep VOF behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Haigroep VOF zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

22.3 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

22.4 De rechter in de vestigingsplaats van Haigroep VOF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Haigroep VOF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.6 Op elke overeenkomst tussen Haigroep VOF en de klant is Nederlands recht van toepassing.