Disclaimer en Privacy

1. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site, de tijdelijke onmogelijkheid om www.haigroep.com te kunnen raadplegen of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

2. Privacy Statement

Het beleid van Haigroep is gericht op respect voor en bescherming van de privacy van onze klanten en van de bezoekers vanwww.haigroep.com (hierna, de “Site”). Met deze Internet Privacy Statement willen wij de bezoekers van de Site ervan verzekeren dat wij geen informatie zullen verkopen, delen of verhuren anders dan op de wijze die in deze Internet Privacy Statement staat beschreven.

Plaatsen van orders en verzamelen van informatie
Op diverse punten in de Site verzamelt Haigroep informatie die afkomstig is van de bezoekers van de Site. Haigroep verzamelt en/of vraagt informatie als een bezoeker:
1) Een order plaatst
2) Zich als Klant registreert op de Site www.haigroep.com
3) Op de hoogte gesteld wil worden van een orderstatus
4) Informatie aanvraagt
5) Een e-mail zendt

Om aan het verzoek van de bezoeker van de Site in de bovengenoemde gevallen te kunnen voldoen, kan de bezoeker om contactinformatie en/of creditcardgegevens worden gevraagd. Als dit nodig is voor onze orderverwerking, de afhandeling van een verzoek of de aflevering van goederen, worden deze gegevens door Haigroep gebruikt om met de klant in contact te treden.

Verzamelen en delen van informatie, links naar externe en co-branded websites

Wij monitoren patronen van online verkeer op de Site en verzamelen demografische informatie die wij gebruiken om trends te analyseren en layout- en designverbeteringen op de Site aan te brengen. Tevens kan de Site op deze wijze gepersonaliseerd en gestroomlijnd worden om aldus een optimale gebruikservaring te creëren voor de bezoekers van www.haigroep.com Voor de analyse die nodig is om deze personalisatie, layout- en designverbetering en verbeterde gebruikservaring te implementeren, kunnen wij derde partijen inschakelen met wie wij de verkregen informatie delen om de gestelde doelen te bereiken. Deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Wanneer toepasselijk, delen wij verzamelde statistische informatie met onze zakenpartners. Deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Voor de financiële afwikkeling van op de Site aangeschafte goederen en diensten maakt Haigroep gebruik van een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in online betalingen. Afhankelijk van de diensten en goederen die worden besteld en de plaats waarvandaan ze worden verzonden, kan Haigroep ook gebruikmaken van externe leveranciers of transportbedrijven die aldus bijdragen aan het afronden van de orders. Haigroep deelt met deze bedrijven de informatie die nodig is voor het realiseren van creditcardbetalingen, orderverwerking en levering van goederen (het gaat dan om naam, adres, en indien van toepassing, informatie omtrent betalingen).

In bijzondere gevallen kunnen wij persoonlijk identificeerbare informatie of rekeninginformatie verstrekken: denk bijvoorbeeld aan handhaving van de Gebruiksvoorwaarden die voor de Site gelden, aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de bescherming van de rechten en de veiligheid van onze Site en haar bezoekers. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven, met het doel om fraude tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

Onze Site bevat tevens links naar externe en co-branded sites die beheerd kunnen worden door derden die een ander privacyreglement kunnen hebben dan het Internet Privacy Statement dat geldt voor www.haigroep.com Een co-branded site is een website, meestal beheerd door een derde partij, die een eigen naam voert naast de naam en het logo van Haigroep. Zo’n co-branded site biedt bezoekers van www.haigroep.com goederen of diensten aan die door Haigroep zijn goedgekeurd. Wanneer u op de link klikt die u naar een dergelijke externe of co-branded site brengt, is het desbetreffende privacyreglement van toepassing, en wij raden u aan om hiervan kennis te nemen omdat dat privacyreglement kan verschillen van het onze. Wij benadrukken nog eens dat ons Internet Privacy Statement alleen betrekking heeft op de informatie die Haigroep op haar eigen site verzamelt. Wij zijn een groot voorstander van privacybescherming op internet, maar wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop andere websites met uw privacy omgaan, noch voor het gebruik van informatie die door andere websites is verzameld of voor de content van andere websites. 

Toestemming

Door van onze Site gebruik te maken stemt de gebruiker in met de bepalingen van ons Internet Privacy Statement en de Site Gebruiksvoorwaarden INCLUSIEF ALLE BEPERKENDE BEPALINGEN INZAKE SCHADEVERGOEDING die hiervan een integraal onderdeel vormen. De gebruiker geeft zijn toestemming voor het verzamelen en gebruik van deze informatie door Haigroep zoals beschreven in dit Internet Privacy Statement. Haigroep kan dit Internet Privacy Statement of de Website Gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen via een update van deze postings of door direct met u te communiceren.

Door het gebruik van deze Site stemt u in met deze aanpassingen, die van kracht worden op het moment van publicatie. U zou derhalve deze pagina en de pagina met de Gebruiksvoorwaarden Website periodiek moeten bezoeken om te kunnen bepalen welke bepalingen op dat moment voor de bezoekers van de Site van toepassing zijn. 

Beveiligde informatie

Er worden strenge voorzorgsmaatregelen genomen om de informatie afkomstig van gebruikers van de Site te beschermen. Als de bezoekers gevoelige informatie via de Site verstrekken, wordt die informatie zowel online als offline beschermd.

De veiligheid van betaalinformatie nemen wij heel serieus en we zetten een verscheidenheid aan technologische oplossingen in om shoppen op onze Site veilig te maken. Bovendien is uw informatie encrypted, en dus beveiligd, met encryptiesoftware conform de industriestandaard Secure Sockets Layer (SSL). Als u een beveiligde pagina bezoekt, zoals de pagina met het bestelformulier, ziet u dat het sloticoontje onder aan de webbrowser (bijv. Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer) gesloten is; als u gewoon aan het surfen bent, is dit slotje open.

We gebruiken dus de SSL encryptie om gevoelige informatie online te beschermen, maar ook offline beschermen we de gebruikersgegevens. Alleen de medewerkers die de informatie voor hun werk echt nodig hebben (bijvoorbeeld onze klantenservice of accountmanagers), hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Verder worden onze medewerkers op de hoogte gehouden van de maatregelen die wij nemen met het oog op privacybescherming en veiligheid.

Cookies

De term “cookies” is u wellicht bekend. Cookies worden gebruikt door de meeste, zo niet alle, bedrijven die zich met e-commerce bezighouden. Haigroep vormt daar geen uitzondering op. Een cookie is een heel klein bestandje dat via de browsersoftware op de harddrive van de websitebezoeker wordt geplaatst; het bevat informatie over de gebruiker waarmee wij het websitegebruik kunnen nagaan en de Site kunnen personaliseren om het gebruik dat u ervan maakt te optimaliseren. Bijvoorbeeld, door middel van een cookie kunnen wij de door u gekozen vestiging bewaren tot uw volgende bezoek aan onze Site. Als een gebruiker geen cookies accepteert, kan hij nog steeds gebruikmaken van onze Site, maar kunnen wij hem niet de gepersonaliseerde service bieden die alleen met cookies mogelijk is.

Enquêtes en prijsvragen

Van tijd tot tijd kunnen we de bezoekers van de Site om informatie vragen in het kader van een enquête of prijsvraag. Deelname aan zo’n enquête of prijsvraag geschiedt volledig op vrijwillige basis, de keus om deze informatie al dan niet te verstrekken ligt geheel bij de gebruiker van de Site. De gevraagde informatie kan demografische informatie zijn (zoals postcode, leeftijd et.), maar kan ook bestaan uit contactgegevens (zoals naam en verzendadres). We gebruiken die informatie om prijzen toe te kennen, prijswinnaars op de hoogte te brengen en om het webverkeer op de Site te analyseren en zo de gebruikservaring op de Site te optimaliseren. 

Online privacy kinderen

Haigroep hecht er grote waarde aan dat de privacy van kinderen goed beschermd wordt. Conform de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) zullen wij niet actief persoonlijk identificeerbare gegevens over kinderen onder de 13 jaar verzamelen. Als een gebruiker een aankoop doet op www.haigroep.com of op een van de aangesloten websites, geeft de gebruiker ons daarmee te kennen dat hij/zij een volwassene is. Als een kind persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt opwww.haigroep.com verzoeken wij de ouder of voogd om meteen contact met ons op te nemen, waarna wij de desbetreffende informatie over het kind onmiddellijk uit ons systeem zullen verwijderen. 

Speciale aanbiedingen, klantgegevens en uitschrijven

Haigroep zendt haar klanten en gebruikers van de Site af en toe mededelingen en updates die belangrijke informatie bevatten over de Site zelf maar ook over aanbiedingen die volgens ons van waarde kunnen zijn voor onze klanten en gebruikers van de Site. Met het oog hierop kunnen we de via de Site verkregen informatie uitbreiden of samenvoegen met de gegevens van derde partijen, om zo bepaalde producten of diensten onder de aandacht te brengen van onze klanten en gebruikers van de Site.

Wij kunnen met de gebruikers van de Site communiceren per e-mail, telefoon, post of fax wanneer het gaat om te leveren diensten, content, productinformatie, de aankondiging van een speciale aanbieding of kwesties die door de klantenservice worden behandeld. De gebruikers van de Site kunnen, op het moment dat wij om die gegevens vragen of dat zij een online aangevraagde promotionele communicatie ontvangen, er altijd voor kiezen om hun online gegevens niet beschikbaar te stellen voor doeleinden die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de Site

Onze e-mailings hebben bijvoorbeeld een “unsubscribe” mogelijkheid voor gebruikers van de Site die niet op de hoogte gesteld willen worden van speciale aanbiedingen.

U kunt uw persoonlijk identificeerbare gegevens altijd updaten door simpelweg op de Site in te loggen en uw klantgegevens te wijzigen.

 3. Intellectueel eigendom

De naam en het merk Haigroep en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.